ระบบสารสนเทศบริการการศึกษา

•วัน•ศุกร์•ที่ ๑๕ •กรกฏาคม• ๒๕๕๔ เวลา ๒๓:%M น.• ??รุ่งกิจ กมลกลาง??
•พิมพ์•

ระบบสารสนเทศบริการการศึกษา โรงเรียนจ่าอากาศ เป็นระบบสารสนเทศ ที่พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นระบบศูนย์กลางข้อมูลทางการศึกษาในการบริการข้อมูลทางการศึกษาให้กับนักเรียนจ่าอากาศและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อการตรวจสอบข้อมูลบุคคลและข้อมูลการศึกษาโดยทำการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการ ศึกษาของระบบการศึกษาเพื่อเอกภาพในการบริหารข้อมูลฐานข้อมูลเดียวกัน โดยผู้ใช้บริการสามารถตรวสอบข้อมูลผ่านทาง ระบบสารสนเทศการศึกษาของ คณะกรรมการสารสนเทศ กองการศึกษา โรงเรียนจ่าอากาศ เพื่อการบริการข้อมูล ตลอดจนสนับสนุนข้อมูลในการปฏิบัติงานกับส่วนต่างๆ อีกทั้งเป็นข้อมูลสนับสนุนการบริหารข้อมูลทางด้านกำลังพลแก่ผู้บังคับบัญชา และผู้เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการ บังคับบัญชา โดยข้อมูลดังกล่าวจะได้ทำการปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
ระบบสารสนเทศการศึกษานี้เป็นส่วนหนึ่ง ที่พัฒนาโดย คณะกรรมการสารสนเทศ กกศ.รร.จอ.ยศ.ทอ. เพื่อให้หน่วยงานในสังกัด กกศ.รร.จอ.ฯ นำไปใช้ในงานบริหารข้อมุลที่เกี่ยวกับการศึกษาได้ครอบคลุมเป้าหมายมากยิ่ง ขึ้น โดยผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบข้อมูลต่างๆตามสิทธิ ในการเข้าถึงข้อมูล ผู้ใช้งานจะต้องรักษาสิทธิของตนเอง โดยจะมีการลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิ ในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ
หากมีข้อสงสัยในการใช้งาน กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ •อีเมล• R.kamolklang •อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน• 124 หรือ น.ท.รุ่งกิจ กมลกลาง โทร. ๐๒-๕๓๔-๖๔๑๗

•แก้ไขล่าสุด ใน •วัน•พฤหัสบดี•ที่ ๒๒ •กันยายน• ๒๕๕๙ เวลา ๑๖:%M น.••