การลงทะเบียนข้อมูล

Air Technical Training School

  • •เพิ่มขนาดตัวอักษร•
  • •ขนาดตัวอักษรปกติ•
  • •สดขนาดตัวอักษร•
•อีเมล• •พิมพ์• •PDF•

1. เข้าใช้งานระบบด้วย Google Chrome (แนะนำ)
2. LOG IN ด้วย เลขประจำตัวสอบและเลขประจำตัวประชาชน
3. กรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง กรณีช่องข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้อง ให้ใส่เครื่องหมาย -
4. สามารถกดปุ่มเพื่อบันทึกข้อมูลได้ตลอดเวลา เพื่อป้องกันการ LOG OUT ของระบบเมื่อไม่ได้ใช้เป็นเวลานาน
5. กรณีหยุดใช้งานระบบเป็นเวลานานต้อง LOG IN เช้าใช้งานระบบใหม่
6. เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้กดปุ่มบันทึกข้อมูล และกดปุ่มดาวน์โหลดเอกสาร เพื่อพิมพ์ไฟล์เอกสาร
7. พิมพ์เอกสาร จำนวน 4 หน้า ติดรูปถ่ายที่หน้าแรก และเขียนแผนที่ ที่อยู่ปัจจุบันในหน้าสุดท้าย
8. นำเอกสารแนบประกอบการทำสัญญา ตามวัน เวลาที่กำหนดไว้